אודות

תנאי שימוש – אתר פיוצ'ר סל

תאריך עדכון: ________ 

כללי אתר האינטרנט “פיוצ'ר סל” (“האתר”) מופעל על-ידי פיוצ׳ר סל בע”מ מרח׳ דוד פנקס 4 ראשון לציון, ח.פ 513849620 (“החברה”). האתר הינו חנות מקוונת למכירה של ציוד אלקטרוני, מכשירי סלולר, אביזרי סלולר ומוצרים אחרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה (״המוצרים״). כל ביקור באתר, ביצוע הזמנה ורכישה של מוצר באתר הינם בכפוף לכל דין ולתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”) אשר מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש באתר (״אתה״ או ״המשתמש״) ובין החברה, לכל דבר ועניין. הוראות תנאי השימוש עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם ל

שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי ביקור באתר, ביצוע הזמנה ורכישה של מוצר באתר מהווים התחייבות של המשתמש לקבל ולפעול בהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המופיעה ב________, בנוסחם במועד הרלוונטי. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ובבחינת תנאי מתנאי השימוש (״מדיניות הפרטיות״). לפיכך, המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות והוא מתחייב להתעדכן מפעם לפעם בשינויים שייעשו בהם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש להימנע או לחדול מכל שימוש באתר. אינך רשאי להשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, אם אינך אזרח ישראל ותושב ישראל, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר. בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. המונח “מידע”, פירושו, בין היתר, כולל מלל, נתונים, סימנים, מושגים, הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סמני מסחר, סמני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין הוראות תנאי השימוש לאמור באתר, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותם של תנאי השימוש. שימוש באתר הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך האישיים, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה או לאתר. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין או כדי לעבור עבירה אחרת, החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין באתר ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה. כמו כן, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש באתר ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על האתר או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידך, אם מסרת לחברה פרטים שגויים, אם לא התקבל תשלום אשר אתה חייב לחברה, אם כרטיס האשראי שלך נחסם, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר. רכישת מוצרים האתר מציע למשתמשים לרכוש מוצרים שונים, בדגמים, סוגים, צבעים וכמויות שונות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע, לעדכן ולשנות את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי טיפול ודמי משלוח. אלא אם צוין אחרת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע”מ בהתאם לשיעורו לפי דין בעת ביצוע רכישת המוצר, אך אינם כוללים דמי משלוח ודמי טיפול אשר יתווספו ויוצגו לקראת סיום ההזמנה. מכירת המוצרים באתר הינה מכירה רגילה לכל דבר ועניין, קרי, מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש, עד גמר המלאי, בהתאם להוראות באתר ולתנאי השימוש. לא תתאפשר מכירה סיטונאית באתר. כל מכירה כפופה, בין היתר, לכך שהמוצר נמצא במלאי הזמין למכירה במועד ביצוע ההזמנה ושאין כל מניעה אחרת לספק אותו. הצגתו של מוצר באתר אינה מהווה הצעה בלתי הדירה או התחייבות למכירת המוצר. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המוצגים באתר. כדי לבצע הזמנה של מוצר הנך מתבקש לבחור את המוצר הרצוי בהתאם לדגם, סוג, צבע והכמות המבוקשים [האם יש צורך בהרשמה מראש? חשבון משתמש?]. לאחר מכן, תתבקש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שהזמנת המוצר תבוצע במהירות וללא תקלות אנא הקפד על מסירת פרטים מדויקים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול ודמי משלוח. מסירת פרטים שגויים במכוון או ללא הרשאה אסורה בתכלית ועלולה להוות עבירה על החוק. לאחר ביצוע הזמנת מוצר, תקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעת SMS) המאשר את ביצוע העסקה ופרטי העסקה (“אישור רכישה”). החברה תהיה מחויבת לבצע הזמנה רק לאחר שיישלח בגינה אישור רכישה, ועד למשלוח אישור רכישה, ההזמנה אינה מאושרת ואינה סופית. אם ביצעת הזמנה דרך האתר ולא קיבלת אישור רכישה עד לתום יום העסקים הבא, עליך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות באופן מידי. התשלום עבור מוצרים יבוצע באמצעות אמצעי התשלום המפורטים באתר, שאת פרטיהם ימסור המשתמש. עיבוד התשלום והסליקה מבוצעים על-ידי צד שלישי (“הסולק”), אשר פרטי אמצעי התשלום יועברו אליו ישירות על-ידי האתר, והחברה לא תשמור העתק מהם. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית למעשיו או מחדליו של הסולק. בתמורה למוצרים ישלם המשתמש את המחיר המופיע לצד המוצרים שהזמין, בתוספת דמי טיפול ודמי משלוח כפי שיפורטו במעמד ביצוע ההזמנה. יובהר כי אישור הרכישה והתחייבות החברה לאספקת המוצרים, מותנים, בין היתר, באישור התשלום. עסקת הרכישה תבוצע ואישור הרכישה יונפק רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת הסולק על אישור העסקה וביצוע החיוב. אישור זה עשוי להיות מותנה באישור חברת האשראי או צדדים שלישיים אחרים. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי הסולק, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת, ובעת העדכון עלולה ליפול טעות אנוש במחיר, כמו למשל השמטת ספרות. במקרה של טעות בתום לב במחיר, לא יוכל המשתמש להסתמך על הטעות, והחברה תוכל לחזור בה מהטעות. הזמנה אשר לא יתקיימו לגביה התנאים המפורטים בתנאי השימוש, לרבות הימצאות המוצר במלאי ואישור הסולק, תהא בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בכל צורה שהיא, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי או שלא ניתן לספקו מסיבה אחרת, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על הסרת המוצר החסר מההזמנה וביטול ההזמנה ביחס אליו בלבד, ולספק למשתמש את יתרת המוצרים שהוזמנו ללא המוצר החסר, ככל שישנם מוצרים נוספים בהזמנה. החברה תשיב למשתמש כל סכום ששילם, ככל ששילם, ביחס למוצר אשר בוטל (או תבטל את החיוב בגינו). במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה נגד החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שניתן לרכוש בכל הזמנה. החברה עשויה, מעת לעת, להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ביחס למוצרים והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיקם, להחליפם ולעדכנם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. תמונות המוצרים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה תפעל על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות. על המשתמש לבדוק את המוצר, ולהודיע לחברה על כל אי-התאמה בין המוצר לבין התיאור שבאתר, בהתאם להוראות סעיף __ להלן. הסעד היחיד והבלעדי אשר עומד לרשות המשתמש במקרה של אי התאמה הינו ביטול העסקה בהתאם לאמור להלן. החברה לא תישא בכל נזק שיגרם עקב הסתמכות על המידע אשר מופיע באתר, לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. אין באמור באתר משום הצעה, מסירת מידע מקצועי, הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על סמך המידע שבאתר תהיה על אחריותך בלבד. [האם יהיו מכירות מיוחדות כמו מכרזים, מכירות אישיות וכו’?] אספקה ומשלוח החברה תספק למשתמש את המוצרים שרכש באתר עד 4 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה, באמצעות חברת שילוח לכתובת בישראל שמסר המשתמש במהלך תהליך הרכישה או לנקודת חלוקה שבחר המשתמש [האם רוצים להתחייב למועד מסירה? אילו אפשרויות משלוח תפעיל החברה? חברת שילוח/נקודות חלוקה? משלוח באמצעות הדואר? האם יהיה ניתן לבצע איסוף עצמי מחנות?] בהתאם לתעריפי המשלוח המפורטים ב:____________ ואשר יהיו ניתנים לשינוי על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ימי א’-ה’, אשר אינם חלים בערבי חג, ימי חג, מועדים או ימי שבתון. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מהתרחשות אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתות, השבתות, תקלות טכניות, תקלות ועיכובים מצד חברת השילוח, פעולות איבה, או כוח עליון. בחר הלקוח לקבל את המוצרים לנקודת מסירה לבחירתו, יהיה הלקוח אחראי על איסוף המוצרים תוך לא יאוחר מ 72 שעות מרגע קבלת ההודעה על הגעתן. לא אסף הלקוח את המוצרים בפרק זמן זה, יוחזרו המוצרים לחברה, וישלחו שוב ללקוח תמורת חיוב בדמי משלוח נוספים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, תהיה רשאית החברה לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר. ביטולים עסקת רכישה ניתנת לביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. ("חוק הגנת הצרכן") . בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, יגברו הוראות חוק הגנת הצרכן, ככל שהן אינן ניתנות להתניה. משתמש המעוניין לבטל עסקת רכישה לפני מועד אספקת המוצרים אליו, יוכל לעשות כן באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון מספר: ___________. משתמש המעוניין לבטל עסקת רכישה לאחר מועד אספקת המוצרים אליו, יוכל לעשות כן, עד 14 ימים ממועד אספקת המוצרים אליו באמצעות משלוח הודעת ביטול לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני לכתובת: ___________, בה יפרט המשתמש את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת המוצרים שברצונו להחזיר לחברה (״הודעת הביטול״). בביטול עקב פגם או אי התאמה במוצר שנרכש או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה על ידי החברה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר הרכישה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה ממנו סכום כלשהו. המשתמש יעמיד את המוצר שקיבל בעקבות העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה. בביטול מכל סיבה שאינה מנויה לעיל תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר הרכישה ששולם על ידי המשתמש, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש״ח, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על המשתמש להחזיר את המוצר שקיבל בעקבות העסקה במקום העסק של החברה. עלות ההחזרה תחול על המשתמש ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה. יובהר, כי על כל מוצר שיוחזר לחברה להגיע אליה מבלי שנעשה בו כל שימוש, כשהוא ארוז באריזתו המקורית כשהיא שלמה ללא כל פגם ו/או נמצא במצב זהה למצב בו קיבל אותו המשתמש. ככל שלאחר בדיקת החברה נמצא שנעשה שימוש במוצר שהחוזר לחברה, תהיה החברה רשאית להחליט על אי קבלתו חזרה. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, החברה רשאית לבטל עסקה אף לאחר משלוח אישור רכישה, מבלי שלמשתמש יהיו טענות כנגד החברה, במקרה שתיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר שנרכש, במקרה של השבתה או תקלה בפעילות האתר, עקב כוח עליון, בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים, במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ובכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים או לא שלמים. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים האתר עשוי לכלול קישורים לפרסומות, אפליקציות ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, בהם, בין היתר, רשתות חברתיות. כל שימוש באפליקציות ואתרי אינטרנט אחרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם והחברה לא תהיה אחראית לאפליקציות ואתרים אלה ולשימוש בהם. ההפניה לאפליקציות ואתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי החברה, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והחברה לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באפליקציות ואתרים של צדדים שלישיים. אחריות האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו עומדים לרשותך כמו שהם (As Is) ואין לחברה כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה. החברה אינה מתחייבת שהאתר יסופק ללא תקלות, הפרעות או טעויות, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם עקב השימוש או אי-השימוש באתר. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מודע לכך ומסכים שבכל עת האתר עשוי להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; המידע האישי שלך אשר יאוחסן על שרתי האתר עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה לאתר; השימוש באתר לא יתאים לדרישות שלך; האתר לא יהיה מאובטח והמידע שיעבור בינך לבין האתר יהיה חשוף לצדדים שלישיים; פגם באתר לא יתוקן. האחריות לכך שווירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכות המחשוב שלך מוטלת עליך בלבד והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך. ההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט ובנסיבות אלה יתכן שמידע שתעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולמען הזהירות, יודגש שבכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב כל שימוש באתר. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות החברה המצטברת כלפיך וכלפי כל צד הקשור אליך וכל מי מטעמך, בגין השימוש באתר, לא תעלה על התשלומים אשר שילמת לחברה בפועל במשך 30 ימים שקדמו למועד בו ארעה עילת התביעה. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר אינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לחברה על כך באופן מידי. את ההודעה יש למסור ל____________[כתובת, פקס ודואל]. על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תנאי השימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תנאי השימוש זה, יקנו לחברה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי תנאי השימוש כאמור. המוצרים המוצעים לרכישה באתר מסופקים עם תעודת אחריות, והאחריות אשר ניתנת ביחס אליהם הינה כמפורט בתעודת האחריות. מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן, הספק או היצרן של המוצר, על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר ובכפוף להוראות החוק הרלוונטיות. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן, לספק או ליצרן על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר. אלא אם נאמר אחרת בתעודת האחריות, החברה אינה מספקת אחריות למוצרים. [האם יהיה באתר תוכן גולשים, כמו למשל תגובות, טוקבקים וכו'?] קניין רוחני החברה הינה הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיה. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של החברה, את סימני המסחר שלה, שמות המתחם שלה וזכויותיה או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מאשר ומסכים שהמידע אשר נאסף על-ידי החברה הינו בבחינת סוד מסחרי שלה ומידע סודי שלה. לאור זאת, הנך מתחייב לא להשתמש (למעט שימוש לא-מסחרי לצרכיך האישיים בלבד) במידע אשר יוצג לך באתר או אשר תמסור לך החברה. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש ביישומים כלשהם לצורך סריקה או העתקה של תכנים מהאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב, שהמידע לא ישמש אותך ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת. שיפוי מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד שלישי כלשהו עקב הפרה על ידך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו. שירות לקוחות בכל שאלה או תקלה, אנא פנה אלינו באמצעות הטלפון _________________ ו/או הכתובת _________________ בימים א-ה, בין השעות 09:00 – 17:00 (לא כולל חגים וערבי חג). שונות תנאי השימוש חלים ביחסים בינך לבין החברה, ואינם מעניקים זכות לצד שלישי כלשהו. על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם. הנך מסכים לפרש את תנאי השימוש אלה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלה. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתנאי השימוש הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תנאי השימוש. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי משתמש מסויים לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש. מדיניות פרטיות – אתר מובייל תאריך עדכון: _______ 2018 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "מובייל" ("האתר") שבבעלות חברת פיוצ׳ר סל בע"מ מרח׳ _________, ח.פ _________ ("החברה") ומופעל על ידה. מדיניות הפרטיות שלהלן, כפי שתעודכן מעת לעת ("מדיניות הפרטיות"), מפרטת ומסדירה את האופן בו פועלת החברה בנוגע לפרטיותם של משתמשי האתר, ובנוגע למידע אשר נמסר על ידם או שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר. החברה מחוייבת להגן על פרטיות משתמשי האתר בהתאם לדין. מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים, לגברים ולחבר בני אדם כאחד. מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי השימוש באתר [קישור] ("תנאי השימוש"), והגלישה והשימוש באתר כפופים לה. מידע שתמסור לחברה במהלך השימוש באתר, ובפרט במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, תתבקש למסור מידע אישי אודותיך. עם מסירת המידע הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים לכך שהתוכן הנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לאסוף מידע על פעילותך באתר ולהשתמש במידע אשר תמסור ואשר נאסף על-ידך, בכפוף למגבלות המוטלות על החברה מכוח הדין. מאגרי המידע של החברה עשויים להימצא על גבי שירותי ענן של גורמים שונים, במדינות שונות, ומחוץ לשליטתה המלאה של החברה. [האם אתם שומרים מידע על לקוחות? האם יש לכם מאגר לקוחות רשום? בתנאי השימוש שהעברתם מופיע מאגר רשום, אך נראה שהוא לא של פיוצ'רסל] העברת מידע לחברה, לרבות מידע אישי או רגיש, מהווה את הסכמתך לכך שהחברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים: (א) בהסכמתך; (ב) העברת המידע מחויבת בדין; (ג) עם קבלת צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת; (ד) הפרת הוראה או תנאי מתנאי השימוש; (ה) החשיפה הכרחית כדי להגן על אינטרסים של החברה; (ו) הדבר דרוש כדי להגן על זכויותיה של החברה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו; (ז) כחלק מהשימוש הרגיל באתר; (ח) כפי שאושר מפורשות במדיניות פרטיות זו; או (ט) חל ארגון מחדש או שינוי במבנה המשפטי או מיזוג הפעילות של החברה, ונדרשת העברתו של העתק מפרטי המשתמש, ובלבד שתנאי מדיניות פרטיות זו ימשיכו לחול על כל שימוש בפרטים האמורים. אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים למשתמש, באופן אישי את הגלישה באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת להציע לך תכונות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין אותך. אנו עשויים לחלוק מידע אנונימי עם צדדים שלישיים, לרבות לצרכים מסחריים. דיוור ישיר אם תאשר אפשרות זו בטופס ההרשמה, הנך מסכים כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע אשר תמסור לה לצורך שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים או מוצרים, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע לחברה על כך בכתב בכתובת ______________.[יש לקבל הסכמה מפורשת למשלוח דיוור ישיר] נתוני גלישה החברה עורכת מעקב אחר השימוש באתר באמצעות כלים סטנדרטיים, כגון Google Analytics, pixels ו-Cookies, וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כלים אלה אוספים מידע מגוון, כגון העמודים בהם ביקר משתמש מסוים, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, העדפותיו האישיות לתצוגת האתר ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. אבטחת מידע החברה מיישמת מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, לשם צמצום הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי האתר. החברה אינה מתחייבת כי האתר, מחשביה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות פרטי המשתמש. הערה מיוחדת לגבי קטינים השימוש באתר מותר למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם נודע לך שהאתר משמש מי שלא מלאו לו 18 שנים, אנא הודע לנו על כך באופן מיידי בכתובת: _______________. שינויים במדיניות פרטיות זו מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, ומדיניות הפרטיות העדכנית היא זו המחייבת. במקרה בו תשתנה מדיניות הפרטיות שינוי מהותי, הנוגע לשימושים בפרטי המשתמש, תפורסם הודעה על כך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה היא זו המפורסמת באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות". יצירת קשר בכל שאלה, הערה או תגובה בנוגע למדיניות זו או בנוגע לעיון במידע אודותיך השמור אצל החברה, בכפוף ובהתאם לחובות המוטלות על החברה לפי דין, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת - דוד פנקס 4 ראשון לציון 03-9413032